SLOVO  A  SLOVESNOST

Vychází/appears: 
4x ročně
ISSN: 
0037-7031
Název časopisu: 
SLOVO  A  SLOVESNOST
Charakteristika: 
SLOVO A SLOVESNOST je recenzovaný vědecký časopis věnovaný otázkám teorie a kultury jazyka. Vychází od r. 1935, kdy byl založen jako orgán Pražského lingvistického kroužku. Přináší původní české i zahraniční práce zabývající se sémiotikou, sémantikou, gramatikou, pragmatikou, sociolingvistikou, psycholingvistikou, textovou lingvistikou, teorií překladu aj. Je jediným domácím časopisem, v němž vycházejí příspěvky s tematikou z obecné lingvistiky. Díky rozvíjení pražské funkcionalistické tradice patří dnes k nejvýznamnějším středoevropským lingvistickým a sémiotickým časopisům. SLOVO A SLOVESNOST vychází čtyřikrát do roka. Kromě vědeckých statí jsou v časopise publikovány rozhledové články, diskusní příspěvky, recenze důležitých domácích i zahraničních prací, zprávy o konferencích a zprávy o dění v jazykovědné obci. Každý zaslaný příspěvek prochází standardním recenzním řízením. Stati a rozhledové články recenzují minimálně dva recenzenti/recenzentky, drobnější žánry (recenze, zprávy aj.) zpravidla jedna recenzentka / jeden recenzent. Recenzní řízení je oboustranně anonymní. Publikačními jazyky jsou čeština, slovenština, angličtina, němčina, francouzština a ruština. Stati a rozhledové články obsahují anglický abstrakt, klíčová slova a příp. ještě další résumé v jiném cizím jazyce. SLOVO A SLOVESNOST je citováno v Bibliografii Językoznawstwa Slawistycznego, Bibliografii české lingvistiky, Bibliographie Linguistique / Linguistic Bibliography, MLA International Bibliography, The Year's Work of Modern Language Studies, Central European Journal of Social Sciences and Humanities. Elektronická verze časopisu SLOVO A SLOVESNOST je dostupná na internetové adrese: http://www.ceeol.com/ (Central and Eastern European Online Library).
Vydavatel: 
Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vedoucí redaktor: 
Jan Kořenský
Adresa redakce: 
Slovo a slovesnost, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Letenská 4, 118 51 Praha 1
Journal title: 
SLOVO A SLOVESNOST
Description: 
A special emphasis on theory as well as the continuation and development of the Prague School structuralist and functionalist tradition make SLOVO A SLOVESNOST the most significant Czech linguistic journal. The journal is also among the most important linguistic and semiotic journals in the Central European region. Oriented toward the presentation of local and Central European research as well as its significance in relation to international trends, it focuses on all areas of structural linguistics as well as issues of language variation, style and language cultivation (language planning), to name a few. It serves as the primary representative of Czech language studies among academic journals and is also widely read by scholars of Slavic studies abroad. Since its founding in 1935 by the Prague Linguistic Circle, SLOVO A SLOVESNOST has been published quarterly. Contributions include original articles, discussions and reviews of current Czech and international linguistic literature. The language of publication is Czech and occasionally other languages, in particular English. Articles for potential publication are subjected to an anonymous (“double-blind”) peer review process with at least two reviewers. Published articles are preceded by English abstracts, follow international citation norms and may include summaries in other foreign languages. SLOVO A SLOVESNOST is cited in MLA International Bibliography, Bibliographie Linguistique / Linguistic Bibliography, The Year’s Work of Modern Language Studies, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, Bibliografia Językoznawstwa Slawistycznego [Slavic Linguistics Bibliography], Bibliografie české lingvistiky [Czech Linguistics Bibliography]. The electronic version of SLOVO A SLOVESNOST is available at: http://www.ceeol.com/ (Central and Eastern European Online Library).
Publisher: 
Czech Language Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, a public research institution
Editor-in-chief: 
Jan Kořenský
Address: 
Slovo a slovesnost, Czech Language Institute, Academy of Sciences of the Czech Republic, Letenská 4, 118 51 Praha 1, Czech Republic
URL: 
http://www.ujc.cas.cz/oddeleni/index.php?page=slovo
Fax: 
(+420) 257 531 761
Telephone: 
(+420) 225 391 441
E-mail: 
slovo@ujc.cas.cz
Referenced e-resource administration: